Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. - SCALENIA

30.09.2021

25 maja 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, które nakłada na beneficjentów korzystających ze wsparcia ze środków unijnych i z budżetu państwa dodatkowe obowiązki komunikacyjne.

W związku z pojawiającymi się pytaniami w kontekście wymienionego rozporządzenia informujemy, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie informowania o otrzymaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie nie ulegają zmianom. Należy jednak pamiętać, że Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia osobnej tablicy informacyjnej informującej o otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa.