Prawie 100 mln na gospodarkę wodno – ściekową

21.01.2020
Dzięki staraniom wicemarszałka Łukasza Smółki Małopolska otrzymała z Funduszy Europejskich dodatkowe 32 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów wiejskich. Łącznie daje to kwotę 97 mln zł.

Wraz ze środkami przyznanymi na inne działania, na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich Małopolski przeznaczone zostanie 265 mln zł.

Ostatnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przydziela Małopolsce uzupełniający limit środków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Dzięki temu, większa kwota może zostać przeznaczona na nowoczesne instalacje wodno-ściekowe: zgodne z normami, bezpieczne dla mieszkańców, ale również przyjazne dla środowiska. 

Cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową na obszarach wiejskich. Te środki są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. Świadczy o tym ilość złożonych do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o przyznanie pomocy. W ostatnim naborze otrzymaliśmy ich ponad 120 – mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka. 

Przypomnijmy, że 15 listopada zakończył się II nabór wniosków w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Małopolskie samorządy mogły w nim ubiegać się o środki m.in. na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Ostatni nabór pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inwestycje. Wnioskowana kwota przekracza przeznaczony na działanie limit o 70 mln zł - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. 

We wtorek, 21 stycznia wicemarszałek Łukasz Smółka wraz z przedstawicielami władz Urzędu Marszałkowskiego spotkał się w tej sprawie z Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim. Wicemarszałek zawnioskował o kolejne powiększenie puli pieniędzy, która umożliwi przyznanie pomocy wnioskodawcom. Rozmowa dotyczyła także konieczności zwiększenia środków na Pomoc Techniczną dla Małopolski niezbędnych dla sprawnego dalszego wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

wod-kan.jpg