Najważniejsze zmiany dla Beneficjentów/Wnioskodawców UMWM w czasie epidemii

01.04.2020
Zmiany dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez UMWM, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe rozwiązanie umożliwia Beneficjentom Samorządu Województwa Małopolskiego (SWM) dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności w ramach PROW 2014-2020 składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności. 

WAŻNE!  

Pomimo zawieszenia biegu terminów SW Małopolskiego w dalszym ciągu będzie dążył do terminowego rozpatrzenia Państwa wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji  wszystkich swoich zadań.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 UMWM w celu zrealizowania swoich zadań jest uprawniony do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących  złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby beneficjenci/rolnicy, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot  dopełni czynności do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec SWM (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

WAŻNE!  

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.