Nabór wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027

Kategoria: Nabory wniosków
05.05.2023

W dniu 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr 1383/23 w sprawie umieszczenia ekspertów w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027.

Uchwała nr 1383/23 ZWM


Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027


O naborze

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w wykazie ekspertów i będą wykonywać zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027. Umieszczenie w wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny LSR.

Wnioskodawca, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie umieszczony w wykazie. Umieszczenie w wykazie ekspertów nie zapewnia uczestnictwa w procesie wyboru LSR i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Nabór ekspertów oraz zasady dotyczące umieszczenia w wykazie ekspertów zostały określone w Regulaminie naboru ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 I FEM 2021–2027 (Regulamin).

Kto może zostać umieszczony w wykazie ekspertów

Do wykazu ekspertów może zostać wpisana osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a)      korzysta z pełni praw publicznych,

b)      posiada pełną zdolności do czynności prawnych,

c)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      ma wiedzę, doświadczenie w zakresie Regulaminu konkursu na wybór LSR, PS WPR, 2023–2027 FEM 2021–2027,

e)      złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w lit. a)-d), f), g)-j),

f)       posiada wykształcenie wyższe,

g)      nie pozostaje w stosunku pracy z LGD biorącą udział w konkursie na wybór LSR w Województwie Małopolskim oraz LGD, w której skład wchodzą gminy z województwa małopolskiego,

h)      nie byłam/em zaangażowana/y w przygotowanie lub opracowanie LSR składanych w ramach konkursu na wybór LSR w Województwie Małopolskim oraz LGD, w której skład wchodzą gminy z Województwa Małopolskiego,

i)       nie jestem członkiem LGD (oraz nie jestem członkiem organów LGD z Województwa Małopolskiego oraz LGD w której skład wchodzą gminy z Województwa Małopolskiego),

j)       nie byłam/em członkiem LGD (oraz członkiem organów LGD z Województwa Małopolskiego oraz LGD, w której skład wchodzą gminy z Województwa Małopolskiego) będących stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach perspektywy 2014-2020.,

k)      nie jest pracownikiem IP, bez względu na wykonywane zadania,

l)       wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu ekspertów.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o umieszczenie w Wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (sporządzony na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu).

2) Oświadczenie RODO (sporządzone na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 4 do Regulaminu).

3) Kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających informacje zawarte w części B wniosku – dot. Wykształcenia, wiedzy oraz doświadczenia.

4) Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej kandydat przedstawia do wglądu oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w części B wniosku – dot. Wykształcenia, wiedzy oraz doświadczenia.

Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie ekspertów wraz z załącznikami należy składać w terminie

od dnia 8 maja 2023 roku do dnia 22 maja 2023 roku

Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów można składać:

przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego,

o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.) na adres Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) ul. Wielicka 72B, Kraków 30-552 osobiście albo przez upoważnioną osobę, na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72A, Kraków

w godz. 8:00-16:00 w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

Wniosek powinien być opatrzony dopiskiem „Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów - LSR”

Osoby, które przejdą pozytywną weryfikację formalną otrzymają poprzez pocztę elektroniczną test wiedzy do wypełnienia.

Z kandydatami, którzy uzyskali pozytywny wynik testu, może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru ekspertów i prowadzenia Wykazu ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 I FEM 2021–2027 .

Zasady wynagradzania ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wniosek o umieszczenie w Wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Oświadczenie RODO

Ogłoszenie o naborze wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEM 2021–2027

Wykaz dokumentów:

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (pełna dokumentacja)

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (pełna dokumentacja)

Informacja o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wytyczne:

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027

Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów:

12 63 03 480, 12 29 90 811, 12 63 03 173, 12 29 90 912, 12 29 90 959.