Nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów

26.10.2021
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” od 29 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 898) w ww. terminie każdy z wnioskodawców może złożyć wnioski o przyznanie pomocy w zakresie dotyczącym prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) www.prow.malopolska.pl

Wnioski należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Wniosek należy złożyć w terminie od

29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 660, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 911, (012) 63 03 398.