Kolejne wnioski dostaną dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

31.08.2021
Samorząd województwa dofinansuje kolejnych 18 projektów w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę ponad 23,5 mln zł.

W dniu 31 sierpnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konieczność zmiany listy wynika z uwolnienia środków w skutek zwiększenia dostępnych środków z uwagi na różnice kursowe oraz dokonania korekty wysokości kosztów realizacji operacji w wyniku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z powyższym, zweryfikowane zostały kolejne wnioski.  Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały wnioski złożone przez:

1)    Gminę Bolesław (Powiat Dąbrowski), pn.„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław - etap II” - 1 995 379 zł,

2)    Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o., pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną jako elementu stacji uzdatniania wody w miejscowości Cichawa w Gminie Gdów" - 428 809 zł,

3)    Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, pn. „Przebudowa ujęć wód L1, L2, L3, L4, S1, G1, G2, R1, R2” - 1 028 027 zł,

4)    Gminę Radgoszcz, pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radgoszczy, Luszowicach i Smykowie i sieci wodociągowej w Smykowie na terenie Gminy Radgoszcz” - 2 000 000 zł,

5)    Gminę Słomniki, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice - Gmina Słomniki” - 1 266 320 zł,

6)    Gminę Olesno pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno” - 2 000 000 zł,

7)    Gminę Wiśniowa, pn. „Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej w miejscowościach Glichów i Lipnik” - 1 058 805 zł,

8)    Gminę Lipinki, pn. „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej wsi Wójtowa - etap V - I część oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci wsi Pogorzyna - etap III i Bednarka (przysiółek Bednarskie) - I część” - 1 999 096 zł,

9)    Gminę Gołcza, pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice” - 938 950 zł,

10)  Gminę Mucharz, pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie "Pustki - Kizówka" - 894 351 zł,

11)  Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, Gmina Muszyna” - 2 000 000 zł,

12)  Gminę Szaflary, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Werona oraz K.K Wojtyły w miejscowości Zaskale, Gmina Szaflary” - 1 882 016 zł,

13)  Gminę Borzęcin, pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” - 324 114 zł,

14)  Gminę Nowe Brzesko, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko - etap I” - 1 296 500 zł,

15)  Gminę Kamienica, pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica” - 1 764 329 zł,

16)  Gminę Dąbrowa Tarnowska, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów - III etap” - 2 000 000 zł,

17)  Gminę Słomniki, pn. „Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice, Gmina Słomniki” - 611 748 zł,

18)  Gminę Bobowa, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” - 80 186 zł.

Tym samym, wszystkie wnioski z listy rankingowej otrzymały dofinansowanie na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla II naboru, przeprowadzonego w okresie od 16 września 2019 r. do 14 listopada 2019 r. na łączną kwotę ponad 124,7 mln zł.