Kolejne projekty mają możliwość uzyskania dofinansowania na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

23.03.2020
W dniach od 16 września 2019 roku do 14 listopada 2019 roku trwał nabór wniosków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 127 wniosków o przyznanie pomocy na całkowitą kwotę operacji 347 175 206,93 zł (łączna kwota wnioskowanej pomocy wynosi 169 228 340,00 zł).

W dniu 23 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zgodnie z nią ponad 70 wniosków zostało poddanych dalszej ocenie, jednakże z przyczyn niezależnych od SW Małopolskiego część wniosków zostało wycofanych i nie podlega dalszej ocenie, co daje możliwość oceny kolejnych projektów. Możliwość uzyskania dofinansowania uzyskali kolejni wnioskodawcy: Gmina Lisia Góra, Gmina Spytkowice, Gmina Proszowice, Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o., Gmina Szczurowa oraz Gmina Tomice.

Dzięki tak wysokiej kwocie, którą udało się pozyskać dla Województwa Małopolskiego na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów wiejskich, ilość wniosków podlegających ocenie znacznie się zwiększyła, a możliwość uzyskania dofinansowania zyskało wiele podmiotów. W tym kolejnych sześciu beneficjentów ma możliwość uzyskać dofinansowanie na wdrażanie sprawnych rozwiązań związanych z gospodarka wodno-ściekową na obszarach wiejskich – mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.