Gospodarka wodno-ściekowa

15.05.2020
Komunikat informujący o sposobie postępowania w przypadku niezłożenia II uzupełnień w ramach projektów z wod-kan.

W związku z pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do UMWM w zakresie stosowania art. 67 b ust 1 dodanego do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) w brzmieniu:

„Art. 67b

1. W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom” informuję, iż artykuł ten mówi o PRZYWRÓCENIU TERMINU, a nie o jego wydłużeniu. Jednocześnie wskazuję, że w przepisach dotyczących przyznawania pomocy w ramach gospodarki wodno-ściekowych brak jest przepisu umożliwiającego wydłużenie terminu.

Obowiązujący stan prawny oznacza, że w przypadku niezłożenia uzupełnień w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia uzupełnień z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, istnieje możliwość ich złożenia  w terminie późniejszym wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Należy mieć jednak na uwadze, że brak złożenia uzupełnień na dzień zakończenia oceny pozostałych wniosków z listy rankingowej w ramach dostępnych środków, spowoduje, że w sytuacji jeśli dokumenty, jakie Wnioskodawca przedłożył we wniosku o przyznanie pomocy oraz na etapie I uzupełnień są niewystarczające do pozytywnego zakończenia oceny, samorząd województwa nie umieści wniosku na liście operacji wybranych do dofinansowania.

Jeśli Wnioskodawca złoży uzupełnienia po terminie określonym w wezwaniu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia i spełni warunki wskazane w art. 67b ust. 1 ww. ustawy, samorząd województwa rozpatrzy ją pozytywnie, jednak nie oznacza to automatycznego „powrotu” na miejsce zajmowane na liście rankingowej po ocenie punktowej. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej będzie tworzona w oparciu o pozytywnie ocenione wnioski na dzień zakończenia oceny. Oznacza to, że jeśli np. wnioskodawca zajmował po ocenie punktowej miejsce 10, ale nie złożył uzupełnień, co nie pozwoliło na pozytywną ocenę wniosku i było powodem nieumieszczenia wniosku na liście operacji wybranych do dofinansowania, zwalnia miejsce dla kolejnego wniosku. Może spowodować to sytuację, że do czasu złożenia przez Wnioskodawcę  wniosku o przywrócenie terminu wraz z uzupełnieniami pozwalającymi na jego pozytywną ocenę , pula środków w ramach danego naboru zostanie już wyczerpana i mimo wcześniej zajmowanego wysokiego miejsca po ocenie punktowej, nie otrzyma on pomocy.

Powyższe wynika wprost z przepisu  art. 67 b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom.

Dlatego zwracamy się z prośbą o wykorzystywanie tego przepisu tylko w wyjątkowych i rzeczywiście uzasadnionych obecną sytuacją epidemiczną przypadkach celem uniknięcia zagrożenia utraty przez Państwa możliwości otrzymania pomocy.