Aktualizacja listy projektów z dofinansowaniem - Gospodarka wodno-ściekowa

22.02.2023
W dniu 21 lutego 2023 r. ZWM przyjął zaktualizowaną listę beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zarządu Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 21/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana listy rankingowej, wynika z uwolnienia środków wskutek zwiększenia dostępnych środków z uwagi na różnice kursowe. 

Dodatkowym projektem otrzymującym dofinansowanie jest operacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - "Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami dla miejscowości Targanice w Gminie Andrychów, etap III", na kwotę 3 000 000,00 zł.