Wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 7.2 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

„W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Uwaga:

Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.”

Dokument

Wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 7.2 na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

PDF 0,69 MB
Wersja obowiązująca od 22.06.2018

Załączniki (2)