PROW LSR

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

09.03.2023

Zakończony

08.06.2023

Wyniki naboru

Wyniki naboru
06.12.2023

W dniu 6 grudnia 2023 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przyjęła uchwałę nr 58/2023 w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie małopolskim ze wskazaniem strategii wybranych.

Pobierz listę (PDF, 175KB)

Informacje o naborze

UWAGA!!!

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) podaje do publicznej wiadomości, że dla LSR, które spełniają warunki dostępu i nie mają już konfliktu obszarowego z innymi LSR, ustalono wysokość środków na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR dla poszczególnych LSR łączną wysokość środków w kwocie 74 387 500 EUR oraz dodatkowo 750 000 EUR na tzw. „białe plamy”.

  • MRiRW zaktualizowało załącznik nr 4 - Sposób ustalania dostępnych środków do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (nowa wersja dokumentu została zamieszczona w sekcji "Niezbędne dokumenty – Regulamin konkursu (…)");

  • MRiRW zaktualizowało Pytania i odpowiedzi zamieszczane na stronie internetowej  – Pytania i odpowiedzi V4 (sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR")

Zjedź na dół strony, aby zobaczyć pozostałe zmiany


Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ustawie z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.).

Wnioski o wybór LSR można składać:

  • bezpośrednio w postaci papierowej, na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72A, Kraków, w godz. 8:00-16:00
  • w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Finanse

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, odrębnie dla poszczególnych EFSI/programów.

EFSI, z których współfinansowane będą LSR wybrane w ramach tego konkursu to:

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty przydatne do opracowania LSR

Pytania i odpowiedzi - dokument zamieszczony na stronie MRiRW

Pytania LGD - odpowiedzi SWM

Pytania LGD EFRR, EFS+ - odpowiedzi SWM  

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.63.2023 z dnia 02.06.2023 r.) dotyczące potwierdzenie przynależności do grup interesu i wieku

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.51.2023 z dnia 23.05.2023 r.) dotyczące sektorów w Radzie oraz planowania wskaźników w Planie działania

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.36.2023 z dnia 26.04.2023 r.) dotyczące składu Rady LGD, grup interesu

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.12.2023 z dnia 11.04.2023 r.) dotyczące istnienia więcej niż jednej Rady w LGD

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.39.2023 z dnia 12.05.2023 r.) dotyczące dokumentacji konkursowej na wybór LSR

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.45.2023 z dnia 09.05.2023 r.) dotyczące warunków dostępu, KRS

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.158.2022 z dnia 28.04.2023 r.) dotyczące wątpliwości i pytań lokalnych grup działania do warunków dostępu oraz kryteriów wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Pismo MRiRW (WPR.wao.510.43.2023 z dnia 09.05.2023 r.) dotyczące zakres interwencji, kryteriów wyboru

Informacja dodatkowa – Katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR .

Informacja dodatkowa – Obszary tematyczne LSR a cele LSR .

Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Projekt - Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

Projekt - Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027

Pasek logotypów jpg

Pasek logotypów png

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027)

Inne ważne informacje

Wnioski o wybór LSR należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią.

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów: 12 63 03 480, 12 29 90 811, 12 63 03 173, 12 29 90 912, 12 29 90 959.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres poczty elektronicznej: rlks@umwm.malopolska.pl

.

.

Poprzednie zmiany wprowadzone w konkursie:

05.06.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.63.2023 z dnia 02.06.2023r.) dotyczące potwierdzenie przynależności do grup interesu i wieku - sekcja "Dokumenty przydatne do  opracowania LSR";

29.05.2023 r. zostały zaktualizowane Pytania i odpowiedzi zamieszczane przez MRiRW – Pytania i odpowiedzi V3 (sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR";

25.05.2023 r. opublikowano plik "Pytania LGD EFRR, EFS+ - odpowiedzi SWM" - sekcja Dokumenty przydatne do opracowania LSR;

24.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.51.2023 z dnia 23.05.2023 r.) dotyczące sektorów w Radzie oraz planowania wskaźników w Planie działania - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR";

24.05.2023 r. opublikowano plik "Pytania LGD - odpowiedzi SWM" - sekcja Dokumenty przydatne do opracowania LSR; 19.05.2023 r. opublikowano wzór załącznika nr 2 Plan komunikacji z lokalną społecznością - do umowy ramowej - sekcja " Niezbędne dokumenty";

19.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.36.2023 z dnia 26.04.2023 r.) dotyczące składu Rady LGD, grup interesu - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR";

18.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.12.2023 z dnia 11.04.2023 r.) dotyczące istnienia więcej niż jednej Rady w LGD - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR";

15.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.39.2023 z dnia 12.05.2023 r.) dotyczące dokumentacji konkursowej na wybór LSR - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR".

12.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.45.2023 z dnia 09.05.2023 r.) dotyczące warunków dostępu, KRS - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR". 

11.05.2023 r. - dnia 10 maja 2023 roku MRiRW zamieściło na stronie internetowej projekty wytycznych szczegółowych dla interwencji I.13.1 – komponent Zarządzanie LSR i komponent Wdrażanie LSR. 

11.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.43.2023 z dnia 09.05.2023 r.) dotyczące zakres interwencji, kryteriów wyboru - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR". 

09.05.2023 r. opublikowano pismo MRiRW (WPR.wao.510.158.2022 z dnia 28.04.2023 r.) dotyczące wątpliwości i pytań lokalnych grup działania do warunków dostępu oraz kryteriów wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR". 

24.04.2023 r. zmieniono treść załącznika nr 4 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” (sekcja "Niezbędne dokumenty", zmiana w pliku "Regulamin konkursu...") 

20.04.2023 r. zaktualizowano Pytania i odpowiedzi (sekcja "Dokumenty przydatne do opracowania LSR")

14.04.2023 r. opublikowano Tabele z załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór LSR (sekcja "Niezbędne dokumenty", zmiana w pliku "Regulamin konkursu...")