PROW LSR

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

09.03.2023

Planowany

od 11.04.2023 do 07.06.2023

Informacje o naborze

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ustawie z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.).

Wnioski o wybór LSR można składać:

  • bezpośrednio w postaci papierowej, na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72A, Kraków, w godz. 8:00-16:00
  • w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Finanse

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, odrębnie dla poszczególnych EFSI/programów.

EFSI, z których współfinansowane będą LSR wybrane w ramach tego konkursu to:

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Inne ważne informacje

Wnioski o wybór LSR należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią.

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów: 12 63 03 480, 12 29 90 811, 12 63 03 173, 12 29 90 912, 12 29 90 959.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres poczty elektronicznej: rlks@umwm.malopolska.pl