PROW 7.2

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Konkurs ogłoszony w dniu 01.04.2016 r.

23.05.2016

Zakończony

07.06.2016

Wyniki naboru

Lista rankingowa
11.10.2016

W dniu 11 października 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1504/16 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pobierz listę (PDF, 26667KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wnioski można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wnioski należy złożyć w terminie od 4 maja do 6 czerwca 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 3 000 000 zł na beneficjenta. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości 63,63 %.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 63 03 451, 012 29 90 909, 012 29 90 604, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398, 012 63 03 498, 012 63 03 465, 012 63 03 496, 012 63 03 145, 012 63 03 178, 012 29 90 621, 012 29 90 919.