PROW 7.2

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Konkurs nr 3 - Poddziałanie 7.2

22.03.2022

Zakończony

01.06.2022

Wyniki naboru

Wyniki naboru
20.02.2024

Uchwała Nr  340/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 21/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 145KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 03.10.2023

  Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 1864/23 ZWM z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 21/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Pobierz listę (PDF, 633KB)
 • 21.02.2023

  Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 245/23 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 21/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Aktualizacji uległa lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Konieczność zmiany listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynika z uwolnienia środków wskutek zwiększenia dostępnych środków z uwagi na różnice kursowe.

  Pobierz listę (PDF, 621KB)
 • 12.01.2023

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 21/23 w dniu 11 stycznia 2023 r. przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Pobierz listę (PDF, 73KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
12.07.2022

W dniu 12 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1157/22 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 498KB)

Informacje o naborze

UWAGA!!!

W nawiązaniu do przeprowadzonych szkoleń w związku z trwającym od 6 kwietnia do 31 maja br. naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa w ramach PROW na lata 2014-2020  w związku z bardzo dużą ilością zapytań w zakresie dokumentów strategicznych danego obszaru przypominam, iż zgodnie z § 4 ust. 7 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI  z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z późn. zm.) pomoc jest przyznawana na operację, która będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju.

Mając powyższe na uwadze zwróciliśmy się z pytaniem do MRiRW jako Instytucji Zarządzającej o możliwość stosowania odstępstw tego wymogu. W odpowiedzi MRiRM  poinformowało nas, że dokument strategiczny, z którego wynikać będzie konieczność realizacji danej operacji, jest dokumentem obligatoryjnym, niezbędnym do pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej i nie należy stosować żadnych  odstępstw od zapisów wskazanych powyżej.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność dokumentów strategicznych, którymi Państwo dysponują.

Ponadto przypominam iż przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016. r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 526, z późn. zm.) oraz Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje o naborze Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 

Wniosek należy złożyć w terminie od 6 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 5 000 000 zł na obszar gminy. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości do 100 %.

Inne ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 172, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 397, (012) 63 03 398, (012) 29 90 911, (012) 29 90 660 (SEKRETARIAT PROW).