PROW 7.2

Poddziałanie 7.2 Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Konkurs ogłoszony w dn. 28.09.2022

28.09.2022

Zakończony

17.12.2022

Wyniki naboru

Wyniki naboru
05.12.2023

W dniu 5 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 2361/23 ZWM w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1341/23 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pobierz listę (PDF, 114KB)

Wyniki naboru
11.07.2023

W dniu 11 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 1341/23 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 110KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
01.03.2023

W dniu 28 lutego 2023 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Alokacja środków finansowych pozwala na ocenę merytoryczną 41 najwyżej ocenionych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 175KB)

Informacje o naborze

WAŻNA INFORMACJA

dotycząca przyznania punktów za dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W nawiązaniu do przeprowadzonego szkolenia, w związku z planowanym od 2 listopada do 16 grudnia br. naboru wniosków na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020,  w związku z bardzo dużą ilością zapytań w zakresie kryterium określonego § 11 ust. 1 pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 poz. 564 i Dz. U. z 2020 poz. 232 t.j.), „odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową”

informujemy, iż mając na uwadze definicję budynku zawartą w ustawie Prawo Budowlane, za bezpośredni dostęp do obiektów typu wiaty przystankowe, przydrożne kapliczki, parkingi oraz inne obiekty nie będące budynkami, nie będą  przyznane dodatkowe punkty w ramach ww. kryterium.

Jest to duża różnica w stosunku do poprzedniego naboru, w którym brzmienie tego kryterium odwoływało się do pojęcia do obiektu użyteczności publicznej, co dawało taką możliwość.

Jednocześnie przypominamy, iż aby uzyskać punkty w ramach przedmiotowego kryterium:

  • należy podać dokładną nazwę oraz adres budynku użyteczności publicznej, np.: Publiczny Ośrodek Zdrowia w miejscowości X, ul. Piłsudskiego 110. Jako budynki użyteczności publicznej traktuje się budynki o charakterze użyteczności publicznej definiowane zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.1065 z późn. zm.), tj.: „budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”
  • jeżeli dopiero rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, to inwestycja powinna zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową (należy załączyć do wniosku o płatność dokumenty potwierdzające oddanie do użytkowania budynku).
  •  konieczne jest zaznaczenie na załączonej mapce/szkicu sytuacyjnym położenia budynku

Ponadto przypominam iż przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, należy zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 poz. 564 i Dz. U. z 2020 poz. 232 t.j.), oraz Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232, z późn zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

WAŻNA INFORMACJA

 
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca dziennika podawczego z budynku przy ul. Wielickiej 72 B (parter) na ul. Wielicka 72 A (parter).

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A (parter) 30-552 Kraków. Wnioski można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wnioski należy złożyć w terminie od 2 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy oraz pozostałej korespondencji nadanej przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 5 000 000 zł na beneficjenta, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości do 63,63 %.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 398, (012) 29 90 660, (012) 29 90 911.