PROW 19.1

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Nabór nr 2 - Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"

23.03.2022

Zakończony

23.04.2022

Informacje o naborze

UWAGA!!!

  • 04.05.2022 r. opublikowano zmienioną instrukcję do wniosku o płatność.
  • 07.04.2022 r. opublikowano zmieniony wniosek o przyznanie pomocy (w załącznikach poprawiono błędy dotyczące możliwości rozszerzania komórek, wierszy, etc.). 
  • 29.03.2022 r. opublikowano zmienioną instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy zawierającą doprecyzowanie opisu sekcji I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY w polach 3.1 oraz 3.2.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (II nabór wniosków o przyznanie pomocy). 

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 851, z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Pozyskane środki  mają służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – LSR. W trakcie przygotowywania dokumentu należy m.in. przeprowadzić spotkania z lokalną społecznością w każdej z gmin z obszaru projektowanej LSR, prowadzić stronę internetową zawierającą pełne informacje dotyczące procesu konsultacji oraz sporządzania LSR. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu (obecne oraz nowe LGD).

Termin naboru wniosków.

Termin składania wniosków od dnia 8 kwietnia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wybór operacji można składać:

  • osobiście albo przez upoważnioną osobę, na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72B, Kraków w godz. 8:00-16:00,
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320),
  •  w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

Finanse

Pomoc przyznaje się w wysokości 74 000 złotych.

Wypłata pomocy następuje w dwóch transzach:

  • pierwsza transza pomocy to 20 % przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej,
  • druga transza pomocy to 80 % przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o naborze wniosków

UWAGA!!!

  • 07.04.2022 r. opublikowano zmieniony wniosek o przyznanie pomocy (w załącznikach poprawiono błędy dotyczące możliwości rozszerzania komórek, wierszy, etc.). 
  • 29.03.2022 r. opublikowano zmienioną instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy zawierającą doprecyzowanie opisu sekcji I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY w polach 3.1 oraz 3.2.

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Mapa Lokalnych Grup Działania - LGD w Małopolsce, których Lokalne Strategie Rozwoju zostały wybrane do realizacji w perspektywie 2014-2020

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów: 12 29 90 811, 12 63 03 173, 12 29 90 912, 12 29 90 959, 12 63 03 480.

13.04.2022 PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące poddziałania 19.1