PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Poddziałanie 4.3.„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” GMINY

19.09.2023

Zakończony

01.12.2023

Wyniki naboru

Wyniki naboru
16.04.2024

Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

Pobierz listę (PDF, 101KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

  • 19.12.2023

    Uchwała w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

    Pobierz listę (PDF, 114KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na  „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub  wód płynących.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1519, z późn. zm.)

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z Rozporządzeniem o pomoc na operacje w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ubiegać mogą się gminy.

Wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz inne dokumenty wytworzone w toku prowadzonego naboru oraz dalszego postępowania należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A (parter) 30-552 Kraków lub na Dziennik Podawczy UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru, którego to ogłoszenie dotyczy należy złożyć w terminie od 27 października 2023 roku do 30 listopada 2023 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 500 000 zł na operację.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Kryteria punktowe

Kryterium 1:  „jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym w okresie od 2007 r. do 2021 r. wystąpiła susza w odniesieniu do upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych – przyznaje się 1 punkt za każdy rok wystąpienia suszy na obszarze tej gminy w tym okresie”

zródło: Pobierz wykaz gmin


Kryterium 2: „jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o której mowa w:

a) art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) – 3 punkty,

b) art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo otulina form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 2 punkty;”

źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - wyszukaj formę ochrony przyrody


Kryterium 3.: „jeżeli operacja ma być realizowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) – 2 punkty”

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - pobierz materiały

Kryterium 4.: "podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej – 4 punkty,

b) powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej – 2 punkty,

c) powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej – 1 punkt"

 źródło: Pobierz plik podstawowy dochód podatkowy gmin na 2023

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 398, (012) 29 90 911, (012) 29 90 660.