PROW 4.3

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Poddziałanie 4.3. „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

19.09.2023

Zakończony

11.11.2023

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na  „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1519, z późn. zm.)

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu .

Wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz inne dokumenty wytworzone w toku prowadzonego naboru oraz dalszego postępowania należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 A (parter) 30-552 Kraków lub na Dziennik Podawczy UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru, którego to ogłoszenie dotyczy należy złożyć w terminie od 27 października 2023 roku do 10 listopada 2023 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 398, (012) 29 90 911, (012) 29 90 660.