PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

05.01.2018

Zakończony

07.02.2018

Wyniki naboru

Lista rankingowa
10.04.2018

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Pobierz listę (PDF, 99KB)

Informacje o naborze

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018  dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz 

2)    § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji

1. Termin składania wniosków o wybór operacji

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie:
od dnia 22 stycznia do dnia 6  lutego 2018 r.

2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

1)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w  ogłoszeniu;

2)    16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w ogłoszeniu;

3)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w ogłoszeniu;

4)    16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w ogłoszeniu.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Forma składania wniosków o wybór operacji

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

4. Sposób składania wniosków o wybór operacji

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Obszar objęty konkursem

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać partnerzy KSOW na operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;

b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;

c)    działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;

d)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;

e)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;

f)     działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;

g)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;

h)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;

i)     działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. 

Finanse

Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

Niezbędne dokumenty

Załączniki do ogłoszenia o konkursie

1.    Załącznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu

2.    Załącznik nr 2 – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski

3.   Załącznik nr 3 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW wraz z załącznikiem

Zał. nr 1 - przewodnik po ocenie wniosku

4.    Załącznik nr 4 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia

Zał. nr 1 do wniosku o wybór operacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 2 do wniosku o wybór operacji - wkład własny

Zał. nr 3 do wniosku o wybór operacji - forma realizacji operacji

Zał. nr 4 do wniosku o wybór operacji - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. nr 5 - instrukcja do wniosku o wybór operacji

5.   Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami 

Zał. nr 1 do umowy na realizację operacji - zestawienie rzeczowo-finansowe

Zał. nr 2 do umowy na realizację operacji - oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

Zał. nr 3 do umowy na realizację operacji - rodzaje niezgodności

6.   Załącznik nr 6 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia 

Zał. nr 4 do wniosku o refundację - sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

Zał. nr 5 do wniosku o refundację - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. nr 6 do wniosku o refundację - instrukcja wypełniania wniosku o refundację kosztów

7.    Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020

8.    Załącznik nr 8 – Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Wzór oświadczenia partnera KSOW

Wzór deklaracji dodatkowego partnera KSOW

Wzór oświadczenia partnera KSOW o grupie docelowej


Inne ważne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 6303178, 12 2990968, 12 2990811, 12 2990670 w godz. 9.00-15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: ksow@umwm.pl.