PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Konkurs ogłoszony w dniu 19.11.2015 r.

17.11.2015

Zakończony

05.12.2015

Wyniki naboru

Lista rankingowa
28.12.2015

W dniu 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW oraz listy projektów własnych jednostki regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego do realizacji w Etapie I w 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016 – 2017 w Województwie Małopolskim.

Nabór propozycji operacji ogłoszony został w dniu 19.11.2015 r. i trwał w okresie 20.11-04.12.2015 r. Partnerzy złożyli 28 wniosków na łączną kwotę 2.011.851,22 zł brutto. Po dokonaniu oceny przez Zespół oceniający powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 114/2015 z dnia 02.12.2015 r. powstała lista rankingowa propozycji wniosków złożonych przez partnerów. Drugą listę stanowią projekty własne Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego. Lista rankingowa projektów partnerów oraz lista projektów własnych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 17.12.2015 r.

Pobierz listę (PDF, 58KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
08.12.2015

W ramach naboru wpłynęło 28 wniosków na łączną kwotę 2 011 851,22 zł. Dostępny limit środków to 505 000,00 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom KSOW za zainteresowanie naborem. Obecnie trwa weryfikacja wniosków. 

Zgodnie  z zapisami Rozporządzenia MRiRW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lista operacji do realizacji zostanie przedstawiona do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW do dnia 15 stycznia 2016 r.

Pobierz listę (PDF, 51KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017, w Województwie Małopolskim.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Ogłoszeniu o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać partnerzy KSOW na operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

  1. Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
  2. Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
  3. Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
  4. Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
  5. Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
  6. Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
  7. Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wnioski należy składać w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72B, Kraków, dziennik podawczy, w terminie od dnia 20 listopada 2015 roku do dnia 4 grudnia 2015 roku, w godzinach 8.00-16.00.

Finanse

Limit środków finansowych przewidzianych na realizację propozycji operacji partnerów KSOW w 2016 r. w Województwie Małopolskim wynosi: 505 000,00 zł.

Inne ważne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 6303395, 12 2990670, w godz. 9.00-15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: ksow@malopolska.mw.gov.pl