PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2021 r.

03.12.2020

Zakończony

23.01.2021

Wyniki naboru

Lista rankingowa
27.04.2021

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Małopolską Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Pobierz listę (PDF, 123KB)

Informacje o naborze

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Na podstawie:

1)      art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)

oraz

2)      § 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do 16 jednostek regionalnych poszczególnych województw w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2.

Nazwy i adresy jednostek regionalnych, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i tych spośród załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, dla których wprowadzono wymóg ich złożenia również w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2. Obszar i zakres objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o wybór operacji powinny obejmować grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie rzeczowym w dniu 2 listopada 2021 r. Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać partnerzy KSOW na operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020.
Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji: 

a)      działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;

 b)      działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”; 

c)       działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”; d)      działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”; 

e)      działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”; 

f)       działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”; 

g)      działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”; 

h)      działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Finanse

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2021 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony dla jednostki regionalnej na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w ramach innych działań na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu braku wystarczających środków jakie pozostaną do podziału po przydzieleniu części środków operacjom wyżej punktowanym:

1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji do dyspozycji będą środki wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych;

2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji.

Po spełnieniu jednego z tych warunków umowy na realizację tych operacji są zawierane według kolejności tych operacji na liście ocenionych operacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie 5/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie nr 5/2021 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 5/2021 - pobierz

2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 4/2020 - pobierz 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

3. Regulamin konkursu nr 5/2021 - pobierz

4. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku” - pobierz

5. Formularz wniosku o wybór operacji - pobierz

6. Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe” - pobierz

7. Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny” - pobierz

8. Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji” - pobierz

9. Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

10. Deklaracja dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji operacji o zobowiązaniu się do wykorzystania wkładu własnego w realizacji operacji - pobierz

11. Oświadczenie partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 5/2021, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu - pobierz

12. Oświadczenie dodatkowego partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 5/2021, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu - pobierz

13. Oświadczenie partnera KSOW, że w terminie realizacji operacji wskazanym w części I pkt 6 wniosku co najmniej połowę jej grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich - pobierz

14. Oświadczenie partnera KSOW o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dodatkowym partnerem KSOW - pobierz

15. Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokona odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztów kwalifikowalnych operacji - pobierz

16. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji - pobierz

17. Formularz umowy na realizację operacji - pobierz

18. Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” - pobierz

19. Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

20. Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy” - pobierz

21. Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3 - pobierz

22. Załącznik nr 3 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji” - pobierz

23. Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

24. Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020” - pobierz

25. Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokonał i nie dokona odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczył i nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztów kwalifikowalnych operacji” - pobierz

26. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów - pobierz Plan działania KSOW na lata 2014–2020 - pobierz

27. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 - pobierz

28. Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz

Inne ważne informacje

FAQ konkurs nr 5/2021