PROW 7.6.1

7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Operacja 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

27.02.2018

Zakończony

17.04.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.10.2018

W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1886/18 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdził formularz umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 1299KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
13.06.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1014/18 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 156KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego": 2 306 526.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1737, z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek należy złożyć w terminie od 14 marca do 16 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Finanse

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regionalne kryteria wyboru operacji operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

1) przez miejscowość, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 5 punktów.

Źródło: Szlaki turystyczne Małopolski

Kryterium nr 1 – punktacja

2) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 21 – 5 punktów,

– 11–20 – 4 punkty,

– 6–10 – 2 punkty,

– 1–5 – 1 punkt.       

Źródło: Wojewódzki rejestr zabytków

Kryterium nr 2 – punktacja

3) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytków – 1 punkt.

Kryterium nr 3 – punktacja

4) operacja będzie realizowana w gminie, w której syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje się na poziomie wysokim, średnim albo niskim – 1 punkt.

Źródło: opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. ”Turystyka w Województwie Małopolskim w 2011 roku”, dostępnego na stronie internetowej www.stat.gov.pl

Kryterium nr 4 – punktacja

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Wyboru Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 29 90 604, 012 29 90 627, 012 63 03 172, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398.