Wzór umowy w ramach Poddziałania 7.2 na operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), ARiMR opracowała:

formularz umowy o przyznaniu pomocy o na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", który został wprowadzony Zarządzeniem nr 40/2016 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 maja 2016r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument

Wzór umowy w ramach Poddziałania 7.2 na operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

PDF 0,43 MB
Wersja obowiązująca od 18.03.2022