Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Dokument

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDF 6,41 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Załączniki (16)

Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF 2,27 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Wnioski z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu II filara WPR

PDF 0,35 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Uzasadnienie wybranych potrzeb w kontekście strategii krajowych

PDF 0,22 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Plan wskaźników

PDF 0,50 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin

PDF 0,19 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014

Inne odpowiednie wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego

PDF 0,22 MB
Wersja obowiązująca od 12.12.2014