Szkolenie dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020 (WOD–KAN)

od 30.03.2022 10:00 do 30.03.2022 12:30
Szkolenie online
Brak wolnych miejsc

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA).

Szkolenie zostało przewidziane dla przedstawicieli gmin, spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, bezpośrednio zaangażowanych w przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.

Uwagi:

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 28 marca 2022 r. do godz. 12.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na szkolenie.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja

UWAGA!!!

W nawiązaniu do przeprowadzonych szkoleń w związku z trwającym od 6 kwietnia do 31 maja br. naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno – ściekowa w ramach PROW na lata 2014-2020  w związku z bardzo dużą ilością zapytań w zakresie dokumentów strategicznych danego obszaru przypominam, iż zgodnie z § 4 ust. 7 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI  z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z późn. zm.) pomoc jest przyznawana na operację, która będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju.

Mając powyższe na uwadze zwróciliśmy się z pytaniem do MRiRW jako Instytucji Zarządzającej o możliwość stosowania odstępstw tego wymogu. W odpowiedzi MRiRM  poinformowało nas, że dokument strategiczny, z którego wynikać będzie konieczność realizacji danej operacji, jest dokumentem obligatoryjnym, niezbędnym do pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej i nie należy stosować żadnych  odstępstw od zapisów wskazanych powyżej.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność dokumentów strategicznych, którymi Państwo dysponują.

Ponadto przypominam iż przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016. r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 526, z późn. zm.) oraz Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.