Działania wdrażane przez Samorząd Województwa

W perspektywie finansowej 2014-2020, samorządy województw będą odpowiedzialne za wdrożenie następujących działań PROW 2014-2020:

Działanie 4 Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

typ operacji: Scalanie gruntów

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

typ operacji: gospodarka wodno - ściekowa. 

typ operacji: budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 

Poddziałanie 7.6 Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

typ operacji: ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

Poddziałanie 7.4 Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

typ operacji: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 

typ operacji: kształtowanie przestrzeni publicznej 

typ operacji: inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4)

Działania "samorządowe" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (.pdf,75 KB)

Szczegółowy opis działań realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego: