Sprawdź jakie działania będą realizowane w ramach Programu

Program PROW 2014 – 2020 obejmuje następujące działania i poddziałania:

Działanie 1 Transfer wiedzy i działalność informacyjna

 • Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
 • Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i  usługi z zakresu zastępstw

 • Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
 • Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 • Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
 • Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Działanie 4 Inwestycje w środki trwałe

 • Poddziałanie 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
 • Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
 • Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie 5 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

 • Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 • Poddziałanie 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

 • Poddziałanie 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
 • Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
 • Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
 • Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 • Poddzialanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
 • Poddziałanie 7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno – gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej
 • Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na rzecz kosztów zakładania i utrzymania w zakresie zalesiania
i tworzenia terenów zalesionych

Dzialanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji produktów

Poddziałanie 9.1 Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 10 Działanie rolno–środowiskowo–klimatyczne

 • Poddziałanie 10.1 Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
 • Poddziałanie 10.2 Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

 • Poddziałenie 11.1 Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie
 • Poddziałanie 11. 2 Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

 • Poddziałanie 13.1 Rekompensata na obszarach górskich
 • Poddziałanie 13.2 Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi
 • Poddziałanie 13.3 Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami

Działanie 16 Współpraca

Poddziałanie 16.1 Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 • Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze
 • Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
 • Poddziałenie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Program oprócz działań i poddziałań wymienionych powyżej, obejmuje również pomoc techniczną.

Pamiętaj!

Działania, poddziałania oraz rodzaje operacji wspieranych w latach 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały dokładnie określone w samym programie oraz rozporządzeniach dotyczących poszczególnych działań i poddziałań.