Sprawdź, kto może ubiegać się o dofinansowania.

  Z uwagi na dużą różnorodność projektów, które mogą być realizowane w ramach Programu, Beneficjentami mogą zostać, w zależności od działania/poddziałania, następujące podmioty:

  1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
   - wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
   - wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

   Beneficjenci:
   - jednostki naukowe i uczelnie;
   - publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze,
   - JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
   - inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
   - konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty

  2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i  usługi z zakresu zastępstw
   - wsparcie korzystania z usług doradczych

   Beneficjenci:
   - publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze;
   - prywatne podmioty doradcze;
   - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
   - konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

   - wsparcie dla szkolenia doradców
   Beneficjenci:

   - Centrum Doradztwa Rolniczego;
   - instytuty badawcze;
   - uczelnie;
   - konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

  3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
   - wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

   Beneficjenci: rolnik aktywny zawodowo
   - wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
   Beneficjenci: podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”
  4. Inwestycje w środki trwałe
   - wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

   Beneficjenci: rolnicy
   - wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
   Beneficjenci:

   - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: a) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, b) działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
   - rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
   - wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
   Beneficjenci: Starosta
  5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
   - wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
   Beneficjenci:
   Spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek
   - wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
   Beneficjenci:
   rolnik
  6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
   - pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

   Beneficjenci: młody rolnik
   - pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
   Beneficjenci:
   osoba fizyczna
   - pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
   Beneficjenci:
   rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą
   - wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
   Beneficjenci:
   osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
   - płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
   Beneficjenci:
   rolnik będący osobą fizyczną
  7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
   - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
   Beneficjenci:

   - gmina
   - powiat
   - związki tworzone przez wyżej wymienione podmioty
   - spółka, w której udziały mają wyłącznie JST
   - wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno – gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej
   Beneficjenci:
   - gmina
   - instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
   - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
   Beneficjenci:

   - gmina,
   - powiat,
   - związki tworzone przez wyżej wymienione podmioty
   - instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
  8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
   Beneficjenci:

   - rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem
   - JST będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia.
  9. Tworzenie grup producentów i organizacji produktów
   Beneficjenci:

   - nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności
   - nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności
  10. Działanie rolno–środowiskowo–klimatyczne
   - płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
   Beneficjenci:

   - rolnik,
   - grupa rolników,
   - grupa rolników i innych zarządców gruntów
   - wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie
   Beneficjenci:

   - rolnik,
   - grupa rolników,
   - grupa rolników i innych zarządców gruntów
  11. Rolnictwo ekologiczne
   - płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie
   Beneficjenci:

   - rolnicy
   - grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.
   - płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie
   Beneficjenci:

   - rolnicy
   - grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przestrzegać praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.
  12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
   - rekompensata na obszarach górskich
   - rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi
   - rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
   Beneficjenci:
   rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami
  13. Współpraca
   Beneficjenci: grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w pkt. A.
   A. Kategorie podmiotów:
   - rolnicy lub grupy rolników;
   - posiadacze lasów;
   - naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)),
   - przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych);
   - przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);
   Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami.
   B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:
   - podmioty doradcze;
   - konsumenci i ich organizacje;
   - jednostki samorządu terytorialnego;
   - organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.
   Rolą członków grupy operacyjnej, wymienionej w punkcie B, będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd.
  14. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
   - wsparcie przygotowawcze
   Beneficjenci:

   - stowarzyszenie,
   - fundacja 
   - związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST
   - wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
   Beneficjenci:
   - osoby fizyczne
   - osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
   - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
   - osoby prowadzące działalność gospodarczą
   - Lokalne Grupy Działania
   w przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich).
   - przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
   - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
   Beneficjenci:
   LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu