Nazwa Poddziałania: Wsparcie przygotowawcze

Opis rodzaju operacji: 

Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Rodzaj wsparcia: 

Pomoc ma formę płatności ryczałtowej.

Beneficjenci: 

Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST.