Nazwa Poddziałania: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Opis rodzaju operacji: 

Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

Rodzaj wsparcia: 

Pomoc ma formę refundacji.

Beneficjenci: 

LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Kwoty i stawki wsparcia: 

Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.