Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) która jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru nią objętego. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana jest przez Lokalną Grupą Działania (LGD) która jest rodzajem partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

Jedna LSR może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować przynajmniej 2 gminy, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.

W ramach LEADER mogą być realizowane operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, operacje z zakresu małego przetwórstwa, tworzenie sieci krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, działań promocyjnych i marketingowych, mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa, jak również wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich.

W odniesieniu do obszarów rybackich i akwakultury, tj. obszarów obejmujących brzeg morza, rzeki lub jeziora, obejmujących stawy lub dorzecze i charakteryzujących się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, które to obszary są funkcjonalnie spójne pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym LSR będzie realizowany w oparciu o dwa fundusze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Pomoc w ramach działania realizacja LSR przyznawana ma być na następujące cele: podnoszenie wartość produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury; wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu; propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego; powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. Dla każdego celu określono formę pomocy i jej limity. Oprócz tego rozporządzenie zawiera katalog kosztów operacji kwalifikowanych do finansowania. Wymienione zostały również warunki, jakie musi spełni operacja, by finansowanie mogło być przyznane (m.in. operacja musi przyczynić się do trwałych korzyści gospodarczych).