Pobierz poradniki i publikacje

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć poradniki i publikacje, które zostały przygotowane na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostępne 214 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Interpretacja MRiRW dotycząca wątpliwości odnośnie zaliczania sołtysa do władzy publicznej | PDF, 688.27KB

Pismo dotyczące wątpliwości zaliczenia sołtysa do organów władzy publicznej.

LEADER/umowa ramowa

LEADER, 20.07.2017

Interpretacja ARiMR dotycząca rozliczenia wyprzedzającego finansowania w ramach PROW 2014-2020 | PDF, 141.58KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja ARiMR dotyczaca miejsca pracy w odniesieuniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 | PDF, 215.70KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca zmiany projektu współpracy zaplanowanego do realizacji w ramach LSR | PDF, 120.17KB

Interpretacja MRiRW dotycząca poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3), objętego PROW na lata 2014-2020 (dot. zmiany projektu współpracy zaplanowanego do realizacji  w ramach LSR).

LEADER/projekty współpracy

LEADER

Interpretacja MRiRW dotycząca weryfikacji kryterium wyboru operacji polegających na realizacji projektów współpracy | PDF, 107.49KB

Interpretacja MRiRW dotycząca poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3), objętego PROW na lata 2014-2020 (dot. weryfikacji kryterium wyboru operacji polegających na realizacji projektów współpracy).

LEADER/projekty współpracy

LEADER

Interpretacja ARiMR dotycząca wyjaśnień w zakresie poziomu dofinansowania w poddziałaniu 19.2 | PDF, 243.10KB

LEADER/podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej/inkubatory/inne projekty

LEADER

Informacja w zakresie zasad konkurencyjności (gospodarka wodno-ściekowa) | PDF, 89.42KB

W związku z planowanym w najbliższym czasie zawarciem umów o dofinansowanie w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno -  ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” oraz realizacją operacji przez Beneficjentów zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączoną do niniejszego maila informacją.

Zgodnie z zapisami umowy Beneficjenci są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych natomiast gdy jej przepisy nie mają zastosowania zobowiązani są do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców określonego w rozrządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę na zapisy artykułu 132 oraz 133 ustawy Pzp dotyczącego wyłączenia stosowania ustawy Pzp dla podmiotów , o których mowa w art. 3 ust 1 pkt od 1 do 4 dla zamówień związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej oraz kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.

Działania samorządowe/wod-kan

Działania samorządowe