Dowiedz się więcej o instytucjach w Programie

System instytucjonalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Polsce określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349).

Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Pełni on również rolę Instytucji Zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rolę Agencji Płatniczej pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Funkcję Jednostki Certyfikującej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania i poddziałania są:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
  • Agencja Rynku Rolnego (ARR),
  • Samorządy Województw,
  • Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Nazwa
działania/poddziałania

Podmiot
wdrażający działanie/poddziałanie

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych


Agencja Rynku Rolnego

Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie: Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie: Wsparcie
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)

Samorządy Województw

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Samorządy Województw

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rolnictwo ekologiczne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Współpraca

Agencja Rynku Rolnego

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Samorządy Województw