Unijne środki na scalanie gruntów w Małopolsce

12.03.2019

W dniach od 25 lutego do 11 marca 2019 r. trwał trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną, wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości  74 074 479,59 zł (tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1755, z późn. zm.) dostępny limit środków dla Województwa Małopolskiego w okresie realizacji Programu wynosi 35 894 766,00 €.

Dostępne środki dla Województwa Małopolskiego:

Dotychczas przeprowadzono 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których złożono 16 wniosków o przyznanie pomocy, z czego podpisano 9 umów na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 96 070 364,40 zł.

Pozostały limit środków do zakontraktowania w ramach obecnego naboru wniosków wynosi 58 801 192,98 zł.